EQE-22-0258
學年 110
學期 2
編審開始日期 2022-07-16
編審結束日期 2022-07-16
中文姓名 張德文 CHANG DER-WEN
期刊學報名稱 EQE-22-0258
出版單位 Int. Association for Earthquake Engineering
國內外別 2
備註
中文職稱 審稿委員