The 9th TKU-ECUST-KIST-OMU-UH-IHU-KMITL-UTAR-TNU-HUFI Joint Symposium on Advanced Materials and Applications (JSAMA-9)
學年 112
學期 1
研討會開始日期 2023-08-31
研討會結束日期 2023-09-02
出席者 謝忠宏 HSIEH, CHUNG-HUNG
研討會名稱 The 9th TKU-ECUST-KIST-OMU-UH-IHU-KMITL-UTAR-TNU-HUFI Joint Symposium on Advanced Materials and Applications (JSAMA-9)
主辦單位 日本縣立兵庫大學
研討會地點 日本縣立兵庫大學
會議性質 1
校內研討會地點
註記
備註