Abundant (110) Facets on PdCu3 Alloy Promote Electrochemical Conversion of CO2 to CO
學年 111
學期 1
出版(發表)日期 2022-09-07
作品名稱 Abundant (110) Facets on PdCu3 Alloy Promote Electrochemical Conversion of CO2 to CO
作品名稱(其他語言)
著者 Jianwu Dong, Ying Cheng, Ying Li, Xianyun Peng, Rui Zhang, Hsiao-Tsu Wang, Chunyang Wang, Xiaoyan Li, Pengfei Ou, Chih-Wen Pao, Lili Han*, W. F. Pong, Zhang Lin, Jun Luo, and Huolin L. Xin*
單位
出版者
著錄名稱、卷期、頁數 ACS Applied Materials and Interfaces 14(37), p.41969-41977
摘要
關鍵字
語言
ISSN
期刊性質
收錄於 SCI
產學合作
通訊作者
審稿制度
國別
公開徵稿
出版型式