GCCE2022
學年 111
學期 1
研討會開始日期 2022-10-18
研討會結束日期 2022-10-21
出席者 張峯誠 Feng-cheng Chang
研討會名稱 2022 IEEE 11th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE 2022)
主辦單位
研討會地點 Osaka, JAPAN
會議性質 1
校內研討會地點
註記 線上參加 2022/10/19
備註
相關連結

GCCE 2022