2022 ABA, APPA & TBS JOINT CONGRESS
學年 110
學期 2
研討會開始日期 2022-06-22
研討會結束日期 2022-06-26
出席者 蔡旻燁 MIN-YEH TSAI
研討會名稱 2022 ABA, APPA & TBS JOINT CONGRESS
主辦單位 Biophysical Society of R.O.C
研討會地點 National Cheng Kung University
會議性質 3
校內研討會地點
註記
備註