The reviewer of Financial Innovation
學年 110
學期 1
編審開始日期 2021-11-06
編審結束日期 2021-12-06
中文姓名 許舒涵 HSU, SHU-HAN
期刊學報名稱 Financial Innovation
出版單位
國內外別 2
備註
中文職稱 審稿委員