A Sea Test of Mobile Underwater Localization
學年 102
學期 2
發表日期 2014-04-07
作品名稱 A Sea Test of Mobile Underwater Localization
作品名稱(其他語言)
著者 Huizhong Gao, Xiaoka Xu, David Huang, Chen-Fen Huang, TC Yang, Wen-Hung Twan, Jin-Yuan Liu, Shengli Zhou
作品所屬單位
出版者
會議名稱 Oceans 2014 MTS/IEEE Conference Proceedings
會議地點 Taipei, Taiwan
摘要
關鍵字
語言 zh_TW
收錄於
會議性質 國內
校內研討會地點
研討會時間 20140407~20140410
通訊作者
國別 TWN
公開徵稿
出版型式
出處
相關連結

機構典藏連結 ( http://tkuir.lib.tku.edu.tw:8080/dspace/handle/987654321/121265 )