SLAS Technology 編審
學年 107
學期 2
編審開始日期 2019-05-17
編審結束日期 迄今
中文姓名 王建凱 Chien-Kai Wang
期刊學報名稱 Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS) Technology
出版單位
國內外別 2
備註
中文職稱