The 6th TKU-OPU-HCMUT-DLU-TNU Joint Symposium on Chemistry and Natural Sciences (JSCNS-6)
學年 107
學期 1
研討會開始日期 2018-11-22
研討會結束日期 2018-11-24
出席者 蔡旻燁 MIN-YEH TSAI
研討會名稱 The 6th TKU-OPU-HCMUT-DLU-TNU Joint Symposium on Chemistry and Natural Sciences (JSCNS-6)
主辦單位
研討會地點
會議性質 4
校內研討會地點 1
註記
備註
相關檔案

oral證明.pdf