XIV Simposio sobre Didática, Cultura y Traducción del Español en Taiwan
學年 106
學期 2
研討會開始日期 2018-05-18
研討會結束日期 2018-05-18
出席者 王秀琦 Wang Hsiu-chi
研討會名稱 XIV Simposio sobre Didática, Cultura y Traducción del Español en Taiwan
主辦單位 淡江大學西班牙語文學系
研討會地點 淡江大學
會議性質 3
校內研討會地點 1
註記
備註