CPAS諮詢師校園培訓班進階資格證書
學年 104
學期 2
取得日期 2016-07-18
姓名 紀珊如 CHI, SHAN JU
證照中文名稱 CPAS諮詢師校園培訓班進階資格證書
證照英文名稱
核發國家 台灣
證照等級 進階資格
證照類別
證照效期(年)
備註