CPAS諮詢師校園培訓班初階資格證照
學年 103
學期 1
取得日期 2015-01-27
姓名 高上雯 Kao Shang-wen
證照中文名稱 CPAS諮詢師校園培訓班初階資格證照
證照英文名稱
核發國家 臺灣
證照等級 初階
證照類別
證照效期(年)
備註